Հայոց լեզու

1.
1. ամենաէական, քրիստոնեություն, երբևիցե, ինչևէ
2. հնէաբան, պատնեշ, չէինք, առէջաթել
3. եղերերգ, ափեափ, չէնք, լայնէկրան
4. դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ

2.
1. անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե
2. նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում
3. բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք
4. ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3.
1. անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորել
2. մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
3. առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս ցնդել
4. ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ

4.
1. հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, օրեցօր
2. նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
3. հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ
4. հանապազոր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեօծ

5.
1. արագոտն, պնդօղակ, հոտնկայս, հրանոթ
2. քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդյան, նրբորեն
3. հանրօգուտ, անօրակ, հատորյակ, հանապազօր
4. հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

6.
1. խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա
2. կորնթարդ, որոտընդոստ, առընթեր, սրընթաց
3. օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ
4. ինքնստինքյան, լուսնկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ

7.
1. թեթևոտն, հոգեորդի, գոտևորել, եղրևանի
2. սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ
3.  որևէ, հոգևոր, հոգեվարք, ոսկևորել
4.  բևեկնախեժ, երևույթ, գերեվարել, սեթևեթել

8.
1. արևակն, երևակել, ոսկեվազյան, գոտևերել
2. ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա
3.  եղրևանի, արևմտաեվրոպական, օթևան, արևառ
4. կարևոր, հոգեվիճակ, հոգևոր, հևիհև

9.
1. հոգեվիճակ, արևավառ, ագևոր, եսկովաճառ
2.  կարևեր, գերեվարել, տարեվերջ, գոտևորել
3. արևմտաեվրոպական, ոսկովարս, անձրևային, սերկևիլ
4.  ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ

10.
1. տույժ, հեռակայել, էական, արքայորդի
2. ատամնաբույժ, Սերգեյի, հայելազարդ, լռելյայն
3. Նաիրի, սկսեսրայր, երեխայի, աղյուսակ
4.  խնայել, հետիոտն, ջղային, աշխույժ

11.
1. այծյամ, ջղային, բրաբիոն, ժողովածուում
2.  բարյացակամ, արքայորդի, լռելյայն, կաթսայատուն
3. պատանյակ, սերմացուի, միլիոն, մարմարյա
4. ռնգեղջյուր, դշխոյական, ակացիա, Ամալյա

12.
1.  ողբասաց, ջրարբի, սրբապատկեր, հղփանալ
2. նրբաճաշակ, հարբեցող, արշիռ, գրաբար
3. երբեմնի, դարպաս, ազբարկղ, դարբին
4. արբունուք, աղբյուր, անխափան, նրբաթել

13..
1. հապշտակել, թպրտալ, ճամպրուկ, ընդհուպ
2. ծոփք, թարփ, պապակ, ճեպընթաց
3. հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ
4. դարբաս, ամպշող, թմբլիկ, ըմպանակ

14..
1. խարխափել, ծոպավոր, ճեփ-ճերմակ, թրմփալ
2. հափրուկ, երկնահուպ, սփրտնել, թրմփոց
3. շամփրել, քարակոպ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ
4. կոպերիզ, երփնաթույր, հղփանալ, արփի

15..
1. շագանակագույն, զիգզագաձև, Վարդգես, վարգել
2. ճաքճքել, նորոգել, հեղգ, դրասանգ
3. ծեգ, սգազգեստ, հագագ, արքունիք
4. ճրագալույց, ճգնակյաց, օձիք, գոգավոր

16..
1. վարկաբեկել, սայթաքել, փակցնել, շագանակ
2. մակաղել, քողտիկ, համաճարակ, վարակ
3. հարկահավաք, աքցան, փեղկ, անհարկի
4. դիցուք, մակույկ, նախկին, նախքան

17..
1. հմայք, սրնքակալ, սուգ, վարակիչ
2. Սուքիաս, եզերք, շոգեքարշ, վարկանիշ
3. կառք, չոքել, մարագ, շքերթ
4. բազրիք, ընդերք, բերանքսիվայր, տաքդեղ

18..
1. երդիկ, երդևյալ, անդադար, որթատունկ
2. կորնթարդ, անհողդողդ, արդուկ, խորթություն
3. ստահոդ, որդնել, անդամալույծ, վարսանդ
4. դդում, վաղորդայն, Տրդատ, բաղդադել

19..
1. բիրտ, թատերգություն, խախուտ, աղոթք
2. խրդվիլակ, գաղտուկ, գրտնակ, զարտուղի
3. կրտսեր, ճտքավոր, մթնոլորտ, սպրտնել
4. փտախտ, փութկոտ, քողտիկ, խոտհարք

20..
1. վաթսուն, անութ, փտեցում, փութկոտ
2. արթմնի, կարթ, արդուկ, զվարթություն
3. զարթուցիչ, ակնթարթ, հայթայթել, խայտալ
4. ակութ, անթացուպ, երթուղի, ընթանալ

21..
1. ատաղձագործ, անձկություն, խուրձ, մրցույթ
2. հարցուփորձ, բարձիթող, երկնաբերձ, խոտհունձ
3. պախուրց, վերամբարձ, դերձակ, դեղձանիկ
4. արվարձան, արծնապատ, առեղծված, անցուդարձ

22..
1. ցնծալ, կցկտուր, կտրվածք, ծածկոց
2. անեծք, հանդիպակաց, փայծախ, մածուցիկ
3. սերուցք, ձվածեղ, վեհապանձ, թերմանցք
4. թրծակավե, կոծկել, լացուկոծ, տխեղծ

23..
1. բռունցք, ընչացք, լվացք, սերուցք
2. ընթացք, խեցգետին, կացարան, տրցակ
3. ապաթաց, հունցել, լիցք, հիացք
4. հոգեցունց, պախուրց, հանդիպակաց, ցնծալ

24..
1. թրջել, զղջալ, գոճի, որջ
2. գաղջ, աճպարար, աջհամբույր, արջուկ
3. միջև, քուրջ, հարջորջել, շիճուկ
4. քաջք, զիջել, աջլիկ, ոջիլ

25..
1. Տաջկաստան, բվեճ, կառչել, մարմաջ
2. գոճի, պաճուճանք, կոճկել, մարմաջ
3. գաճաճ, հարճ, վաչկատուն, քմահաճ
4. բաճկոն, խոճկոր, ճանճ, ճոճք

26..
1. փղձկալ, տաղտկալի, դժոխք, փայծաղ
2. դժխեմ, թուխս, ուխտատեղի, թուղթ
3. գաղտնիք, գաղթօջախ, մաղթանք, աղճատել
4. սանդուղք, հախճապակի, ցնցուղ, ողբ

27..
1. դժխեմ, խախտել, հախճաղյուս, ապուխտ
2. հիմնակմախք, բողկ, բախտակ, նախշավոր
3. բաբախյուն, թուխս, ուխտադրուժ, թուղթ
4. ճղփալ, դժոխք, զմրուխտ, գաղտնիք

28..
1. թորշոմել, խարույկ, իրարամերժ, բուրվառ
2. գանգուր, խռչակ, գրաբար, կերոն
3. ճռվողյուն, որմնախորշ, պայտար, կարկառել
4. գոլորշի, մատռվակ, խորշակ, խարտոց

29..
1. պառկել, տոպրակ, վառվռուն, տառեխ
2. ուռճանալ, քառասնական, կոխկրտել, ճմռթել
3. փռթկալ, քրջոտ, պառակտել, կռճոն
4. փնտրտուք, փարթամ, ճառասաց, եռամսյա

30..
1. ըմբռնել, ամպամած, թումբ, գամփռ
2. ամփոփել, համբավ, ամբարտավան, անբավ
3. ամբիոն, ամբոխ, բամբիռ, ամբասիր
4. ճամփա, թմբլիկ, զամբիկ, անբարբառ

32.
1. բամբասել, հանպատրաստից, անբերրիություն, անփույթ
2. անպայման, անպաճույճ, շամբուտ, անպետք
3. Մանվել, զամբյուղ, անբարիշտ, անպարփակ
4. անբարյացակամ, բանբեր, անբասիր, անպարկեշտ

33…
1. Հեղեղել, ամպհովանի, ընդհուպ, ապաշխարանք
2. արհավիրք, հռհռալ, չնախարհի, սուրհանդակ
3. հեղեղուկ, առհավատչյա, ժպիրհ, դազգահ
4. խորհրդավոր, արգահատելի, հայթայթել, դժխատեհ

34…
1. փոթորկահույզ, ծխնելույզ,  բզկտել, մզկիթ
2. հյուզկեն, Վարդգես, Մանասկերտ, բազկերակ
3. կզաքիս, հիպնոզ, Թավրիզ, կորզել
4. վզկապ, Հասկերտ, դիակիզարան, Թիֆլիս

35…
1. վայրկյան, առօրեական, բարյացակամ, ատյան
2. պատանյակ, Էլյա, Եղիա, ալյակ
3. հրեա,  կրիա, Ազարիա, մատյան
4. ոսպնյակ, շուրջերկրյա, Եպրաքսյա, միմյանց

36…
1. բամիա, խավիար, Իտալիա, հեքիաթ
2. Ռոզալյա, կրիա, Եղիա, մատյան
3. օվկիանոս, միայն, հիանալի, անցյալ
4. փասյան, մետաղյա, Անանիա, ֆրանսիացի

37…
այծյամ, բարյացակամ,թռչուն, ուխտդրուժ, ակնաբույժ, աներևութանալ, միմյանց, պտուտակ
4)

38.
1. Ընդդիմադիր, ուղղակի, երկկենցաղ,
2. մրրկահողմ, անդորրավետ, չորորդ,
3.  տարրական, վազքուղի, իններորդ, բերրի
4. ուղղություն, տանջալլուկ, հովվերգություն, երրորդ

39.
1. քննախույզ, վշտալլուկ, խճուղի, բերրիություն
2. ուասալար, հակընդեմ, մրրկաշունջ, հովվերգություն
3. գործուղում, բուհական, ուղղափառ, հելլեն
4. օրրան, տարերք,  ուղղակի

 1. 4)
 2. 4)
 3. 4)
 4. 4)
 5. 1)
 1. 4)
 2. 4)
 3. 3)
 4. 3)
 5. 4)
 6. 4)
 7. 4)
 8. 4)
 9. 1)
 10. 3)
 1. 4)
 2. 4)

Հովհանես Թումանյանի պոեմները

Մարոն

Հովհաննես Թումանյանն իր այս ստեղծագործությունում հանրությանը ներկայացնում է Հայաստանի սոցիալական խնդիրներից մեկը` վաղ տարիքում ամուսնությունը և դրա հետևանքները: Մարոյի ճակատագիրը ներկայացնելիս նա ընդգծում է նաև նրա անձնական զգացմունքները` սկզբում նա ուրախ էր, որովհետև Կարոն նրան կանփետ էր տալիս, հետո հասկացավ, որ չի ուզում կին լինել, ծնողներից հեռու ապրել: Իհարկե 9 տարեկան երեխան չգիտի ինչ է ամուսնությունը և բնականաբար պատրաստ չէ դրան: Թումանյանը նաև ցույց է տալիս, թե ինչքան են մարդիկ կախված այլոց կարծիքից և դրա պատճառով կորցնում են իրենց երջանկությունը: Մարոյի հայրը նրան ետ չընդունեց, որովհետև նրան խայտառակ էր արել, բայց հետո նրա դիակի մոտ, երբ արդեն ոչինչ չկար կորցնելու նա փոշմանել էր:

Անուշ

Այս անգամ հեղինակը շեշտը դնում է սնահավատության և վատ ավանդույթների վրա: Սնահավատություն չնայած այս պարագայում կարելի է համարել հեղինակի կողմից որոշակի սիմվոլիզմ: Շատ մարդիկ դեմ են որոշակի բարեփոխումների հենց այն պատճառաբանությամբ, որ դրանք խաղտում են ավանդույթները: Գուցե հենց այս մարդկանց են ուղղված Թումանյանի պոեմները, որոնք ցույց են տալիս այդ վատ ավանդույթները, և դա Թումանյանը անում է անհատական ճակատագրեր օրինակ բերելով: Ուշադրության առարկա է նաև «պատիվ» երևույթը, որի արդյունքում էլ եղավ այս ողջ ողբերգությունը: Եթե մարդիկ այդքան վատ չվերաբերվեին Մոսիի մեջքը գետնին կպնելուն միգուցե նա դրա համար ոչինչ չաներ, բայց հանրության վերաբերմունքը սադրիչ եղավ, որպեսզի նա վրեժ լուծի: Այս ամենի մեջտեղում գտնվում էր Անուշը, ում եղբայրն ու սիրած տղան թշնամացել էին:

Լոռեցի Սաքոն
Մինչև վերջին գլուխը կարդալը, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, թե սա ինչ-որ սարսափ ժանրի ստեղծագործություն է, այն ինչ Թումանյանը ցույց է տալիս ուղակի հոգեկան խնդիրներ ունեցողի ապրումները: Սա կարելի է հասկանալ նաև այն հանգամանքից, որ ոչինչ չի կատարվում մինչև Սաքոն չի հիշում իր տատի հին զրույցները չար ոգիների մասին: Հեղինակը նաև պարբերաբար փոխում է հանգերի ձևը` սկզբում երկու տողը մեկ, ապա երկու հաջորդաբար տողերում:

Արշակունիներ

Սոհեմոսին հաջորդել է Բակուր Արշակունին (161-163թթ.): Նրան գահազրկել են Հռոմեացիները ու նորից գահ են բարձրացրել Սոհմեոսին (164-185թթ.): Սոհեմոսին հաջորդում է Վաղարշ եկրորդը (185-198թթ.), նրա օրոք Հայաստանը շատ հզորացավ և Արշակունիների թագավորությունը դարձավ ժառանգական, սակայն Վաղարշ եկրորդը պատերազմի ժամանակ սպանվեց, կովկասյան ցեղերի դեմ կռվի ժամանակ: Վաղարշ եկրորդին հաջորդեց իր որդին Խոսրով առաջինը (198-215թթ.), Խոսրովը հոր վրեժը լուծեց կովկասյան լեռնականներից, սակայն 215թ. Հռոմի կայսր Կարակալան խաբեությամբ կանչեց իր մոտ ասորիք, իբր հողեր նվիրելու, սակայն նրան իր թագուհու հետ միասին աքսորեց, որտեղ Խոսրովին սպանեց, նրան հաջորդեց որդին Տրդատ եկրորդը (216-252թթ.), որը կրկին Հայաստանը ոտքի հանեց: Հռոմի նոր կայսրը Մակրիանոսը, ազատեց Տրդատի մորը, Տրդատին կապադովկիայից տարածքներ տվեց: Տրդատ եկրորդի օրոք մերձավոր արևելքում, տեղի ունեցավ քաղաքական կարևոր իրադարձություն, 226թ. պարթևստանում տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջում և իշխանությունը անցավ Սասանյաններին, առաջացել է Սասան անունից, որը եղել է կրակապաշտության, զրադաշնականության, մազդեզականության գլխավոր մոգպետ, և Սասանյան պարսից առաջին թագավորը դարձավ Արտաշի Սասանյանը, վերջին թագավորը եղել է Հասկերտ երրորդը, իսկ պարթևների վերջին թագավորը, որին սպանեցին եղել է Արտավան հինգերորդը: Սասանյան Պարսիկները Հայաստանը համարեցին իրենց համարմեկ թշնամին ու սկսվեց երկարատև պատերազմ այդ երկու ազգերի միջև: Շապու առաջինը մտավ Հայաստան, 20 տարի Տրդատ եկրորդը կռվեց նրա հետ: Տրդատ եկրորդին հաջորդեց Արտավազը (252-262), նրան հաջորդեց Տրդատի որդին Խոսրով երրորդը, որին սպանեց պարթև իշխան Անակը, դրանից հետո Հայաստանը ընկավ Սասանյանների տիրապետության տակ ու 26տարի մենք զրկվեցինք թագավորությունից; Այդ ընթացքում մեր թագավորն է եղել Որմիզդ (կրակ) Արտաշիրը, այդ ժամանակ Որմիզդը սկսեց կրակապաշտություն տարածել Հայաստանում: Այս 26տարին Պատմահայ Մովսես Խորենացին համարեց ժամանակ(անիշխանության):

Approach to problem solving. How does it work on you?

Everyone has their own problems and solving methods. In my age problems are not very serious however sometimes it’s hard to solve them. To me, there are two useful methods due to which I can solve my problems easily.  Firstly, plan making which is very beneficial to me. Secondly, discussions with my family members, friends, teacher etc. The most important is not to  panic and try to find ways to overcome obstacles in our life. Firstly, in this case plan making is helpful and common approach for me. When I have a problem I try not to panic and try to make a plan. For instance, I take a piece of paper, write a problem than all solution ways. Usually after plan making when I have certain ways out I try to find the best way consulting with some people I trust because not always all ways may be beneficial. Plan making helps as to solve daily problems as a course assignment for school. Secondly, the method of discussions with family members can be really  helpful. We can learn from other people’s experience when we talk to them. As a student and a teenager, the problems that I usually come across are quite commonplace. Many people have been through them and managed to overcome those difficulties after all. As a result, they can use their experience to help me. For instance, when I attended a new high school I had a lot of problems with schoolmates with teachers, system and so on. Due to this method I had discussions with my elder brother who already has been through them and managed to overcome those difficulties. He shared his experience with me which helped me to solve my high school problems easily. In conclusion,I truly believe that the best ways to deal with a problem is to talk to somebody else and make a plan. This should help us because we can learn from others’ experience and it’s good to have somebody to talk to, to share our problems. Besides that, plan making helps us to see minuses and pluses in a problem and to find a proper solution.

Do you agree or disagree with the following statement? Teachers were more appreciated in the past than they are nowadays. Use specific reasons and examples to support your answer.

It stands to reason that teachers play an important role in our life. They want to convey their knowledge to us in order to make an educated person. In my view teachers are appreciated the most in the past than in nowadays. Below I will come up with a number of arguments in favor of my position. First of all, presently the technologies are developed and children inclined to learn and find information from the Internet. They do not have desire to allocate time to listening to class. For example, my friend who studies in high school  do not listen and do not care about his teacher who tells the lesson  because instead of that he can search the title on the Internet and simultaneously receive more accurate and  detailed explanation. Hence, the roles of the teachers have decreased. Secondly, in the past, we had informed, skilled teachers who were appropriate for their profession perfectly. Nowadays there are teachers who are younger and do not have experience, skills to explain the lesson or how they should treat with children. It turns out that it will cause negative consequences for children who will not acquire knowledge and also will lose their time instead of doing their pleasant things, such as playing basketball or volleyball. So, young age teachers prevail nowadays which of course can have an effect for children education. Last but least is the salary in the past was higher. Nowadays most of the teachers are dissatisfied because their salary is very low. Moreover,   they convey their bad mood to children who are not guilty for their problems. So, it can have an affect to children psychology. To sum it all up, I do agree that teachers were more appreciated in the past because everybody listen to them carefully, they were professional in their work and the salary was higher.

Պատմություն

Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորություն

 

Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնադիր` Արտաշես I (ք.ա. 189-160 թթ), ծնվել է ք.ա. 230 թ.,

 

կազմվորումը

Մագնեսիայի ճակատամարտը Սելևկյանների և Հռոմի միջև, Սելևկյանների պարտությունը (Սելևկյան արքա Անտիոքոս երրորդ) (ք.ա. 190թ)

Ապամեայի հաշտության պայմանագիր (ք.ա. 188 թ)

Մեծ Հայքի, Փոքր Հայքի, ծոփքի և կոմմագենեի անկախացումը, Մեծ Հայքում` Արտաշեսը, Ծոփքում` Զարեհը (ք.ա. 189 թ)

 

Բարեփոխումները

 

Ռազմական բարեփոխում — զորքի բաժանումը չորս մասի (արևելյան զորավարության հրամանատար էր Արտավազդ որդին, արևմտյան` իր որդի Տիրանը, հարավային` Սմբատը, հյուսիսային` Զարեհը), որը կոչվել է չորս զորավավարություն, վարչական շրջաններ կամ ստրատեգիաներ:

Վարչական բարեփոխում — Երկրի բաժանումը 120 շրջանների

Հողային բարեփոխում — հողաբաժան սահմանաքարերի կանգնեցումը ագարակատերերի և համայնքային հողերի միջև (ք.ա. 180թ)

 

գործավարություններ — սպարապետություն և հազարապետություն

 

Անահիտ Աստվածուհու տաճարը գտնվում է Արտաշատում

 

Արտաշեսը նաև այս բոլոր գործերի շնորհիվ հայտնի է իր պատվադիտղոսներով (բարի, բարեպաշտ,աշխարհակալ)

 

Մայաքաղաք Արտաշատը կառուցվել է ք.ա. 185 թ Արաքս և Մեծամոր գետերի խառնարանում

 

Այս ամենի մասին վկայում է Մովսես Խորենացին:

 

Համնիբալը օգնել է Արտաշես առաջինին Արտաշատ մայրաքաղաքի տեղանքը ընտրելու և հատակագիծը գծելու համար (վկայում է հույն պատմիչ Պլուտարկոսը)

 

Հայկական հողերի միավորումը —

 

Հաջորդեց ԱրտավազդI (ք.ա. 160 -115 թթ)

 

Հաջորդեց Տիգրան I (ք.ա. 115-195 թթ)

70 հովիտներն այն տարածքն է, որը տրվեց Պարթևներին Տիգրանի պատանդության դիմաց

 

Հաջորդեց Տիգրան II մեծ (ք.ա. 195-155 թթ)

ծոփքի միացումը  Մեծ Հայքին

ք.ա. 94 թ կորդոկի միացումը մեծ հայքին

ք.ա. 112թ — փոքր հայքի ռազմակալումը պոնտոսի կողմից (պոնտոսի արքա` Միհրդատ 6-րդ Եվպատոր)

 

ք.ա. 95 թ Արտաշատ հայ-պոնտական դաշինքի կնքումը Տիգրան մեծ և Միհրդատ 6-րդ

 

Հայաստանը գործողությունների ազատություն էր ստանում հյուսիսում, հարավում և արևելքում, իսկ Պոնտոսը` արևելքում:

Կողմերը միացյալ ուժերով հարձակվում են Կապադովկիայի վրա, որի տարածքը անցնում է Պոնտոսին, մնացածը` Հայաստանին:

Դաշինքը ամրապնդելու նպատակով Միհրդատը իր դուստր Կլեոպատրային կնության է տալիս Տիգրան Մեծին: Սրանով հայ-պոնտական դաշինքը ամրապնդվում է:

 

ք.ա. 93թ հայ-պոնտական զորքերի ներխուժումը Կապադովկիա:

 

Հռոմի նշանավոր զորավար Սուլան ք.ա. 92թ օգնեց Կապադովկիային հայ-պոնտական ուժերի դեմ պայքարելու գործում:

 

Տիգրան Մեծը ներխուժեց Պարթևստան (ք.ա. 87թ)

հայ պարթևական դաշինքի կնքումը (ք.ա. 87թ)

 

Պարթևստանը Հայաստանին է վերադարձնում 70 հովիտներ տարածքը:

Պարթևստանը հրաժարվում է Մարաստանից և հյուսիսային միջագետքից:

Պարթև արքան կորցնում է արքայից արքա տիտղոսը:

 

Պարթևստանը ճանաչում է Տիգրան մեծի գերիշխանությունը

 

հայ պարթևական պայմանգրով Տիգրանին անցած տարածքները — Ադիաբենել,Միգդոնիա, Պոսրոյենե

 

ք.ա. 84 թ Տիգրան մեծի բազմելը Սելևկյան գահին Անտիոքում (17տարի կառավարեց):

 

Տիգրան մեծի բանակի ներժուժումը Ասորիք ք.ա. 84 թ

 

Տիգրան մեծի գրաված այլ տարածքներ — Կոմմագենե, դաշտային Կիլիկիա, Փյունիկիա

Տիգրան մեծի իշխանությունը ընդունած երկրներ — Հրեաստան, Արաբական ցեղեր, Նաբաթեայի թագավորություն, Պարթևստան

 

քա 71 թ Եգիպտոսին սահմանակից Պտղոմայիս քաղաքի նվաճումըՏիգրան մեծի կողմից:

 

Տիգրան մեծի տերության բաժանումը `

1-ին կարգ — բուն հայկական հողեր (մեծ հայք և կոմմագենե) 360000 կմ քառ տարածք

 

2-րդ կարգ — հպատակ թագավորություններ — (Վիրք, Աղվանք, Մարաստան, Ադիաբենե, Օսրոյենե, Փյունիկիա, Ասորիք, Կիլիկիա, ) 400000 կմ քառ

 

3-րդ կարգ — Հայաստանի քաղաքական ազդեցության տակ գտնվող երկրներ — Պարթևստան, Նաբաթեա, Հրեաստան, Պարսից ծոցի և Կարմիր ծովում ապրող արաբական ցեղեր (շուրջ 2 մլն քառ.կմ):

 

Տիգրան Մեծի տերության ամենազարգացած շրջանը` Անտիոք (Ասորիք): Կառավարիչ — Բագարատ

 

Հյուսային միջագետքի փոխարքա — Բուրաս (նստավայրը — Մծբին)

 

Արքունի պողոտա — Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Անտիոք քաղաքները իրար կապող ճանապարհ

 

Տիգրանակերտ մայրաքաղաք

 

քա 80-70ական թթ մայրաքաղաքի կառուցումը աղձնիք նահանգում

 

հայ հռոմեական պատերազմ քա 69-66 թթ

1-ին փուլ

քա69-67թթ

զորավար — լուկիոս լուկոլոս,

քա 69թ Լուկոլոսի ներխուժումը Տիգրանակերտ մայրաքաղաք

 

2-րդ փուլ

քա66թ

3հազարանոց հայկական հեծիալների ջոկատի հրամանատար մերուժան

 

քա 69 թ հոկտեմբերի 6 Տիգրանակերտի ճակատամարտը

 

սեպտեմբերի 22 արածանիի ճակատամարտը

 

դիոն կասիոս — հույն պատմիչ, ով վկայումի արածանիի ճակատամարտի  Հայաստանի հաղթության մասին

 

ք.ա. 66թ — Արտաշատի պայմանագիր Գնեոս Պոմպեոսի և Տիգրան մեծի միջև

 

Տիգրան մեծը հրաժարվում է իր բոլոր նվաճումներից և պահպանում միայն բուն հայկական տարածքը:

Տիգրան մեծը իր նվաճումները պահպանեց հյուսիսային միջագետքում:

Հայաստանից անջատվելու են Ծոփքը և Կոնդուքը,որտեղ թագավորելու է Տիգրան կրտսերը, պայմանով, որ Տիգրան մեծի մահից հետո այդ տարածքները միավորվելու են մեծ հայքին որպես մեկ հայկական պետություն:

Մեծ հայքը հռոմին պետք է վճարեր 6000 տաղանդ ռազմատուգանք

հայաստանը հայտարարվում է հռոմեական ժողովրդին դաշնակից և բարեկամ երկիր:

 

Տիգրան մեծի արքայից արքա տիտղոը չի կորում

 

տիգրան մեծը պայմանգրից հետո կառավարել է ևս 10 տարի

 

Արտավազդ 2 և վերջին արտաշեսյաններ թագավորությա անկումը

 

քա 55-34 արտավազդ 2

 

քա 54 թ հռոմը պատրաստվում է պարթևստանին պատերազմի

 

Մարկոս Կրասոս — հռոմի եռապետներից քա60թ, արևելքի զորավար։

Անլռելի զանգակատուն

Սևակը կարծես՝ միշտ լինելով Կոմիտասին ուղեկից և նրան մտերիմ մի մարդ, անցել է նրա հետ այդ ամբողջ ճանապարհով: Այդչափ պատկերավոր է պատմում: Վերջին հատվածն է ամենահետաքրքրականը, երբ Սևակն ասում է. «Նա քսան տարի մահացած, բայց անթաղ մնաց»: Այո, ճիշտ է, ոչ ֆիզիկապես, բայց արդեն հոգեպես Կոմիտասը մահացել էր և էլ չէր կարողանում իր ժողովրդի կողքին մնալ: Կոմիտասի կերպարի իսկական հայրենասերի է:
Ու այդպես էլ Կոմիտասը մինչև կյանքի վերջ որբ մնաց: Սկզբում ծնողները լքեցին, հետո կյանքի ընթացքը նույն հունով շարունակվեց: Սևակը նշում է, որ նա ծնվել էր հայր լինելու համար, բայց չդարձավ…

Կոմիտասից սովորեցի, թե ինչ բան է հայրենասիրությունը, սերը: Նա այդ երկու երևույթների իսկական մարմնավորումն է: Հայրենասիրական ոգին միշտ սրտում նա անցել է բոլոր անանցանելի ճանապարհներով: Սիրել է: Սակայն երբեք պատասխան չի ստացել: ԱմենաՀայ վարդապետը մեծ կամքի ուժ է դրսևորել՝ այդպիսի պայմաններում ապրել շարունակելով: Այսպես կարող եմ բնութագրել իմ Կոմիտասին՝ միայնակ, բայց բարեկիրթ, որբ, բայց մարդկությանը սիրող ու հարգող մի հայ: Հիմնականում ծիսական ու սիրային են նրա ստեղծագործությունները: Ամենաշատը հավանում եմ «Սոնա Յարն» և «Հով արեք սարեր ջանը»:

Պատմություն

նախաքննական կրկնություն

10-րդ դասարան
մաս 1

թեմա 1.
Հայկական լեռնաշխարհ

Եզերող լեռնաշղթաները` Արևելապոնտական լեռներ, (հյուսիս-արևմուտք), Կովասյան լեռնաշղթա (հյուսիս), հայկական Տավրոս (հարավ), հայկական պար (կենտրոն):

Բարձր լեռները` մեծ մասիս (5165մ), Սիփան (4434մ), Արագած (4096), փոքր մասիս (3925մ), կապուտ ջուղ (3906մ):

հարևան տարածքները` Իրանական սարահարթ (հվ արևելք), փոքրասիական բարձրավանդակ (արևմուտք), միջագետք (հարավ), կուռ գետ և կովկաս (հս):

Գետեր`
Կուր, Արաքս — Կասպից ծով
Եփրատ, Տիգրիս — Պարսից ծոց
Ճորոխ — Սև ծով

Լճեր`
Ուրմիա լիճ — կապուտան ծով
Վանա լիճ — Բզնունյաց ծով (Ախթամար, Լիմ, Կտուց, Արտեր)
Սևանալիճ — Գեղամածով

Վարչական բաժանում`
Մեծ հայք — 311.000 կմ^2
նահանգները` Գուգարք, Ուտիք, Փայտակարան, Արցախ, Սյունիք, Վասպուրական (37 գավառ), Այրարատ (20 գավառ), Պարսկահայք, Կորճայք, Մոկք, Աղձնիք, Տուրուբերան, Ծոփք, Բարձր Հայք, Տայք

փոքր հայք (80.000 կմ^2)

ՀՀ (29,8 հազար կմ^2) -Սյունիք, Այրարատ, Գուգարք, Ուտիք

ԼՂՀ — (12,5 հազար կմ^2) — Սյունիք, Արցախ, Ուտիք

Թեմա 2
Հայոց ծագումնաբանությունը

18-19 դարեր — ժողովուրդների և լեզուների ծագման հարցի նկատմամբ հետաքրքրության աճ

համեմատական լեզվաբանություն — նոր ժամանակների գիտություն, որի շնորհիվ պարզ դարձավ, որ նախապատմական ժամանակներում ներկայիս ժողովուրդների նախնիները կազմել են ընտանիքներ (ընտանիքները կոչվել են մայր ժողովուրդներ, նրանց զբաղեցրած տարածքը` նախահայրենիք):
հայ ժողովուրդը ունի հնդեվրոպական ծագում

հնդեվրոպական նախահայրենիք — փոքր ասիայի արևելյան, միջագետքի հյուսիսային, իրանական սարահարթի հյուսիսարևմտյան մասում:

հնդովրոպական ընտանիք -աշխարհի ամենաբզմանդամ լեզվաընտանիքը, որից առաջացել են շատ լեզվաճյուղեր, որոնք իրենց հերթին տրոհվել են ավելի փոքր լեզվաճյուղերի և լեզուների:

ք.ա. 4-րդ հազարամյակի վերջ- հայերենի անջատվելը հնդեվրոպական ընդհանրությունից:

հայկական ավանդազրույց — մովսես խորենացի (հուշող բառեր — հայկ և բել, նոյ նահապետ, թորգոմ նահապետ, թորգոմատուն, Եփրատի վերին ավազան (ք.ա. 20-18-րդ դարեր))

հայկ նահապետից առաջացած անվանումներ — Հայք, Հայաստան, հայկաշեն, հայեր
Արամից առաջացացած — Արմենիա, Արմեն
Արամայիս — Արմավիր
Արամանյակ — Արագած, Արագածոտն
Երաստ — Երասխ

հունական ավանդազրույց — արգոնավորդներ, Յասոն, Արմենոս, Սև ծովի արևելյան ափ, կոլխիդա երկրի, ոսկե գեղմ

վրացական ավանդազրույց — (9-11-րդ դարեր), թորգոմի ութ որդիներից առաջացած ութ ժողովուրդների մասին է
ավագ որդի հայոս — հայեր
քարթլոս — վրացիներ

1980- ականներին ( 20-դարի վերջ) հաստատվեց, որ հնդեվրոպական նախահայրենիքը ք.ա. 5-4 հազարամյակում եղել է առաջավոր ասիայի հյուսիսում, փոքր ասիայի արևելյան շրջաններում, միջագետքի հյուսիսային, իրանական սարահարթի հյուսիս արևմուտքում:

հայկական լեռաշխարհի առաջին հայկական պետկան կազմավորումը — արատտա

ք.ա. 1-ին հազարամյակի առաջին կես — համահայկական առաջին միասնական պետության ստեղծումը:

ք.ա. 9-րդ դարի 80-70 ական թթ. նաիրի պետական կազմավորում — հարավում
ուրարտու պետական կազմավորում — հյուսիսում
ուրարտու պետական կազմավորման առաջին արքա — Արամու կամ Արամե (ք.ա. 859-843 թթ.)

ք.ա. 9-րդ դարի առաջին կես — Արամե ուրարտացու շնորհիվ հայկազունիների այրարատյան թագավորությունը հայտնի դարձավ հայկական լեռնաշխարհի սահմաններից դուրս:
թեմա 3
Վանի թագավորություն (ք.ա. 9-7-րդ դարեր)

կազմավորման շրջան

Սարդուրի առաջին (ք.ա. 835-825 թթ) — Վան մայրաքաղաքի հիմնադիր

հաջորդել է Իշպուինին (ք.ա. 825-810 թթ) — բարեփոխումներ (կրոնական — միասնական դիցարանի ստեղծումը, ռազմական — մշտական գործող բանակի ստեղծում, գրային -ուրարտական սեպագրի ստեղծումը)

հզորացման և վերելքի շրջան

Մենուա (ք.ա. 810-786 թթ) — Մենուայի ջրանցք (72 կմ), Մենուախինիլի քաղաք (Հայկական պար լեռնաշղթայի արևելյան հատված)

Մենուայի արշավանքները — Դիաուխի (=Տայք), Ասորեստան, Աղձնիք (=Ալզի), Հայկական Տավրոս, Մալաթիա (=Մելիդ), Մանայի թագավորություն:
Թագավորությունը դարձավ գերտերություն

Հաջորդել է Արգիշտի I (ք.ա. 786-764 թթ)
արշավանքները — Աբիլյանի (Աբեղյանք գավառ), Վեդուրի էթյունի (=ջրային էթյունի), Սևանա լճի ավազան, փոքր Ասիա, Կեխունի (=Գեղունի), Ալիշտու (Աղստեվի հովիտ), Գուգարաց աշխարհ (=Գուգարք=Տաշիր),Պարսուա երկիր (=պարսկ), Բաբելոն, Մանայի թագավորություն:

Ստեղծվեց Վանի աշխարհակալությունը

Արգիշտի խենիլի, Էրեբունի (ք.ա. 782)

Հաջորդել է Սարդուրի II (ք.ա. 764-735 թթ)

Սարդուրի II Արշավանքները — Մելիտեա (մալաթիա), Սևանա լճի ավազան, Արմե և Ուրմե երկրներ (Սևանալճից հարավ), Մանայի թագավորություն, Բաբելոն (Ասորեստանի շրջափակում), Կոլխերի երկիր (կոլխիդա), Միջերկրական ծով
պետությունը դարձավ գերկենտրոնացված պետության

տերության սահմանները — հյուսիսում` Սև ծով, հյուսիս արևելքում` Կուր գետ, Արևելքում` Կասպից ծով, արևմուտքում` փոքր ասիայի կենտրոնական շրջան, հարավում` Բաբելոն, պարսից ծոց, հարավ արևմուտքում` միջերկրական ծով:

ք.ա. 743 թ ասորեստանի (Թիգլաթ Պալասար III արքա) արշավանքը դեպի ուրարտու
ք.ա. 735 թ Թիգլաթ Պալասար III-ի երկրորդ արշավանքը դեպի ուրարտուի մայրաքաղաք Վան

Թուլացման և անկման շրջան
Ռուսա I (ք.ա. 735-710ական թ)

Ռուսա I արշավանքները — Սևանալճի ավազան, որտեղ կառուցեց Խալդի և Թեշեբա Աստվածների անուններով ամրոցներ: Ուրմիա լճի ավազան, Արդինի Մուսասիր (Խալդ Աստծո գլխավոր տաճարը):

ք.ա. 714թ Սարգոն II արքայի արշավանքը դեպի Ուրարտու:
Արդինի մուսասիրի ավերումը

հաջորդեց Արգիշտի II (ք.ա. 710ականներից — 685 թթ)
կիմերական ցեղերի հայտնվելը հյուսիսում:
Վանի թագավորության և Վանի մերձեցում:

հաջորդդեց Ռուսսա II (ք.ա. 685-645թթ)

Թեմա 5
ՄեծՀայքի Արտաշեսյանների թագավորություն
կազմվորումը
Արտաշես I

ք.ա. 190թ — Մագնեսիայի ճակատամարտը Սելևկյանների և Հռոմի միջև, Սելևկյանների պարտությունը (Սելևկյան արքա Անտիոքոս երրորդ)

ք.ա. 188 թ — Ապամեայի հաշտության պայմանագիր

ք.ա. 189 թ — Մեծ Հայքի, Փոքր Հայքի, ծոփքի և կոմմագենեի անկախացումը, Մեծ Հայքում` Արտաշեսը, Ծոփքում` Զարեհը

Արտաշես I (ք.ա. 189-160 թթ), ծնվել է ք.ա. 230 թ., Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնադիր

ռազմական բարեփոխում — զորքի բաժանումը չորս մասի (արևելյն զորավարության հրամանատար էր Արտավազդ որդին, արևմտյան` իր որդի Տիրան,ը հարավային` Սմբատը, հյուսիսային` Զարեհը) զորավարություն` որը կոչվել է չորս զորավավարություն,վարչական շրջաններ կամ ստրատեգիաներ

վարչական բարեփոխում — Երկրի բաժանումը 120 շրջանների

հողային բարեփոխում — ք.ա. 180թ — հողաբաժան սահմանաքարերի կանգնեցումը, ագարակատերերի և համայնքային հողերի միջև

գործավարություններ — սպարապետություն և հազարապետություն

Անահիտ Աստվածուհու տաճարը գտնվում է Արտաշատում

Արտաշեսը նաև այս բոլոր գործերի շնորհիվ հայտնի է իր պատվադիտղոսներով (բարի, բարեպաշտ,աշխարհակալ)

Մայաքաղաք Արտաշատը կառուցվել է ք.ա. 185 թ Արաքս և Մեծամոր գետերի խառնարանում
Այս ամենի մասին վկայում է Մովսես Խորենացին:

Համնիբալ — օգնել է Արտաշես առաջինին Արտաշատ մայրաքաղաքի տեղանքը ընտրելու և հատակագիծը գծելու հանար (վկայում է հույն պատմիչ Պլուտարկոսը)

The ugliest woman in the world Ted talk  

Ես իսկապես շատ հուզված եմ. ա յստեղ ձեր դիմաց: Եվ մի տեսակ, մի քիչ ավելի շատ բան եմ ուզում պատմել․.. Ես չեմ ուզում ասել հիմնական բաներ, որովհետև մենք իսկապես չգիտեինք որևէ բան իմ համախտորոշման մասին: Ես ծնվել եմ այս հազվագյուտ համախտանիշով, որ աշխարհում միայն երկու հոգին ունեն, որոնցից մեկը ես եմ։ Հիմնականում ինչ Է առաջացնում այս համախտանիշը, որ ես չեմ կարողանում քաշ ավելացնել։ Պատկերացրեք ինչ լավ է հնչում։ Ես բացարձակապես կարող եմ ուտել այն ինչ ցանկանում եմ և երբ որ ցանկանում եմ բայց իրականում քաշս չի ավելանում։ Մարտին կլինեմ քսանհինգ տարեկան։  Ես ամբողջ կյանքում  երբեք երեսուն կգ-ից  ավել չեմ կշռել։ Երբ ես քելոջում էի, փորձում էի թաքցնել, բայց չէի կարողանում։ Բոլորը գիտեին որ ես ունեմ այդ համախտանիշը։ Ես ուտում էի  մի շարք բաներ՝փքաբլիթներ,  չիպսեր, թխվածքներ: Իմ սենյակակիցն  ասում էր. «Ես լսում էի թե ինչպես ես դու  մտնում մահճակալի տակ կեսգիշերի՝12:30-ին ինչ որ բան ուտելու համար»:  Ես նման եմ գիտեք ինչի՞ն: Ամեն ինչ լավ է, ես կարող եմ անել այս ամենը, որովհետեև այս համախտանիշն ունի դրական կողմեր, այն է՝ որ չես կարող քաշ ավելացնել, ունես թույլ տեսողություն, փոքր չափսեր: Շատ մարդիկ մտածում են, թե ինչպես է Լիզին ասում, որ կան դրական կողմեր, երբ միայն մեկ աչքով ես կարողանում տեսնել։ Թույլ տվեք ասել, թե ինչքան դրական կողմեր կան։ Դրանք հիանալի են։ Ես կրում եմ լինզաներ, մեկ լինզա, և երբ ես կրում եմ ակնոց, կարդալու համար, նույնպես կես մասով ծածկված է։ Եթե որևէ մեկը վիրավորում է ինձ, լինելով կոպիտ, ես ասում եմ, որ կանգնեն իմ աջ կողմում, և ես կմտածեմ, որ դուք անգամ այնտեղ չեք։ Ես նույնիսկ չեմ իմանա, որ դուք կանգնած եք այդտեղ։ Հենց հիմա, ես այսպես եմ ասում, չնայած ոչ մի հուշում չունեմ, բայց կա ամբողջական այս սենյակը։ Բայց լինելով փոքր, ես մեծ պատրաստակամությամբ որպես կամավոր կգնամ քաշ որոշողների մոտ, ինչ որ մարզասրահ և կասեմ. «Բարև, ես Լիզին եմ, ես կլինեմ ձեզ համար պաստառի երեխա: Իմ դեմքը ցույց տվեք այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ է»  և  կասեմ «Բարև, ես օգտագործել եմ այս ծրագիրը, տեսեք ինչ լավ է աշխատել այն։ Ես իմ ծնողների առաջին երեխան էի և երբ ես ծնվեցի, բժիշկները մորս ասացին, որ ձեր երեխայի շուրջը ընդհանրապես պտղաջրեր չեն եղել: Այսպիսով, դա հրաշք էր, որ ես ճչալով ծնվեցի: Բժիշկները զգուշացրեցին ծնողներիս, որ ես կարող է չկարողանամ ո՛չ խոսել, ո՛չ քայլել, ո՛չ սողալ, ո՛չ մտածել կամ միայնակ ինչ-որ բան անել: Այսպիսով, քանի որ նրանք առաջին անգամ էին ծնող դառնում, դուք կմտածեք, որ ծնողներս կասեին «Օ՜ ոչ, ինչու՞: Ինչու՞ է մեր  երեխան ծնվել  այսպիսի խնդիրներով»: Առաջին բանը ինչ նրանք ասացին բժշկին, դա այն էր, որ նրանք ուզում էին տեսնել ինձ, պատրաստվում էին ինձ տուն տանել, սիրել  և սովորեցնել ինձ հասնել ամենալավ կարողությունների: Եվ այդպես էլ արեցին: Ես երախտիքս եմ հայտնում ծնողներիս այն ամենի համար ինչ արել եմ այս կյանքում: Հայրս հիմա ինձ հետ այստեղ է, իսկ մայրս տնից է դիտում: «Բարև մայրիկ» (ծիծաղ): Նա վերականգնվում է վիրահատությունից հետո: Նա այն կապող օղակն է, որ մեր ընտանիքը միասին պահեց, և նա տվել է ինձ ուժ, որ տեսնեմ, թե նա ինչերի միջով է անցնում, և նա ունի պայքարողի ոգի, որը նա ներարկել է իմ մեջ, այնպես, որ ես հպարտությամբ կարողանում եմ կանգնել մարդկանց առջև և ասել. «Գիտե՞ք ինչ, ես իսկապես ունեցել եմ  շատ դժվար կյանք: Բայց դա նորմալ է: Բաներ կային վախենալու էին, բաներ կային դժվար էին: Ամենամեծ բաներից մեկը, որի հետ ես մեծանալիս առընչվել եմ, դա մի բան էր, որի հետ վստահ եմ այս սենյակում բոլորը առընչվել են անցյալում: Ահաբեկելը»: Ինչու՞ ես չեմ կարող նստել նրանց հետ: Ես ստիպված էի զբաղվել շատ բաներով, սակայն, ինչպես ասացի, ես շատ նորմալ եմ մեծացել, երբ ես նոր էի  մանկապարտեզ հաճախում, իմ մտքով չէր անցնում, որ ես մյուսներից տարբերվում եմ. ոչ մի կերպ:  Ես չէի կարող տեսնել, որ ես մյուս փոքրիկներից առանձնանում եմ իմ տեսքով: Կարծում եմ, որ դա մեծ հարված էր 5 տարեկանում, երբ ես առաջին անգամ գնացի դպրոց decked-out in Pocahontas gear.  Ես պատրաստ էի, իմ ուսապարկով, որը այնքան նման էր կրիայի մեծ լինելու պատճառով: Քայլելիս մի փոքրիկ աղջկա ժպտացի, և նա ինձ այնպես նայեց կարծես ես հրեշ լինեի: Կարծես ես ամենասարսափելի բանն էի, որ նա իր կյանքում երբև  տեսել էր: Իմ առաջին արձագանքը այն էր, ‘որ նա շատ կոպիտ է’: Ես զվարճալի երեխա եմ, իսկ  նա չկա: Այնպես որ ես պարզապես գնում եմ այստեղից և խաղում բլոկների հետ, կամ տղաների: Կարծում էի, որ այդ օրն ավելի լավը կլիներ, բայց դժբախտաբար այդպես չէր: Օրը անընդհատ ավելի ու ավելի էր վատթարանում: Շատ մարդիկ պարզապես չէին ցանկանում  որևէ գործ ունենալ ինձ հետ և ես չէի հասկանում ՝ինչու: Ինչու՞, Ի՞նչ եմ ես արել, ես ոչինչ չէի արել նրանց: Ու իմ կարծիքով ես շատ համով երեխա էի: Ես ստիպված էի գնալ տուն ու ծնողներիցս հարցնել ”Ի՞նչ է կատարվում ինձ հետ”. Ի՞նչ եմ ես արել, ինչու՞ նրանց դուր չեմ գալիս: Նրանք ինձ նստեցրին և ասացին,-Լիզզի միակ բանը, որ դու տարբերվում ես մյուսներից, դա այն է, որ դու ավելի փոքր ես քան մյուսները: Դու ունես այդ սինդրոմը, բայց դրանով չի որոշվում, թե ով ես դու: Ասացին,- գնա դպրոց, գլուխդ բարձր պահիր, ժպտա, շարունակիր այնպես ինչպես դու կաս և մարդիկ կտեսնեն, որ դու էլ ես նրանց նման: Եվ հենց այդպես էլ  արեցի: Ուզում եմ, որ դուք մտածեք, և  ինքներդ Ձեզ հարցնեք այս պահին. ո՞վ եք դուք, դա այն է, թե դուք ո՞րտեղից եք, Ձեր ծագումը, Ձեր ընկերները.. ո՞րն է…: Երկար ժամանակ ես մտածում էի, թե ինչն էր բնորոշում ինձ և իմ արտաքին տեսքը: Ես մտածեցի, որ իմ փոքրիկ ոտքերը, փոքրիկ ձեռքերը, փոքրիկ դեմքը տգեղ են: Ես մտածեցի, որ զզվելի եմ: Ես ատում էի, երբ առավոտյան պիտի վեր կենայի, գնայի միջին դպրոց, և նայելով ինձ հայելու մեջ՝ ես պատրաստ էի կառավարել ինքս ինձ: Իմ կյանքը ավելի հեշտ կլիներ, եթե ես կարողանայի պարզապես ջնջել այդ սինդրոմը: Ես կարող էի նման լինել մյուս երեխաներին: Ես ստիպված չէի լինելու հագուստ գնել, որի վրա պատկերված էր Դորա հետազոտողը: Ես կգնեի այնպիսի հագուստ,որը մեծ տպավորություն կթողներ երբ ես փորձում էի լինել, նման այն հավես երեխանների։  Կերազեի, և կաղոթեի ու հույս կունենայի անել այն ամենը ինչ կարող էի։ Եվ աղոթում էի արթնանալ առավոտյան և լինել լրիվ ուրիշ մարդ, ու ստիպված չէի լինի փորձել պայքարել այդ հիվանդության դեմ։ Դա հենց այն է ինչ ես ցանկանում էի ամեն Աստծո օր։ Եվ ամեն Աստծո օր ես հիասթափվում էի։ Ես ունեմ զարմանալի վերականգնողական համակարգ իմ շուրջը, ովքեր երբեք չէին խղճում ինձ, ովքեր այնտեղ են ինձ ոտքի կանգնեցնելու երբ ես տխուր եմ, ովքեր այնտեղ են ծիծաղելու ինձ հետ իմ լավ օրերին։ Եվ նրանք սովորեցրել են ինձ, ոչ չնայած ես ունեմ այս սինդրոմը, չնայած ամեն ինչ դժվար է, բայց ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ինձ բնորոշելը, իմ կյանքը իմ ձեռքերում է ինչպես Ձեր կյանքը ձեր ձեռքերում է, որ դուք այն մարդն եք ձեր մեքենայի առջևում նստած, որ դուք այն մեկն եք ով որոշում է ձեր մեքենան գնա ներքև վատ ճանապարհով, թե լավ ճանապարհով։ Դուք այն մարդ եք ով որոշում է ինչն է բնորոշում քեզ։ Թույլ տվեք ինձ ասել Ձեզ, որ միանգամայն հեշտ է անելը, ես ուզում եմ ասել իսկապես դժվար է պարզել ինչն է քեզ բնորոշում: Լինում են ժամանակներ, երբ ես դեռևս վիրավորվում եմ և կատաղում եմ։ Ինձ համար հոգ չէ ինչն է բնորոշում ինձ: Երբ ես ավագ դպրոցում էի ես դժբախտաբար գտա մի տեսահոլովակ, որտեղ ինչ-որ մեկը հրապարակել էր պիտակավորելով ինձ աշխարհի ամենատգեղ կինը և այնտեղ կար 4.000000 դիտում 8 վայրկյան տևողություն ունեցող տեսահոլովակի տակ։ Հազարավոր մարդկամց մեկնաբանություններ ասում էին Լիզի խնդրում ենք, խնդրում ենք  պարզապես աշխարհին լավություն արա զենքը դիր գլխիդ և սպանիր քեզ։

Մարդիկ ինձ ասում էին․ <<Լի՛զ, խնդրում ենք, մի լավություն արա աշխարհին, ատրճանակը դիր գլխիդ և սպանիր քեզ>> ։

Մտածեք սրա մասին․ ի՞նչ կլիներ, եթե մարդիկ այս խոսքերը ձե՛զ ասեին, նույնիսկ անծանոթները:Ես իհարկե լիաթոք լաց էի լինում և պատրաստվում էի հակահարված տալ, բայց մի միտք ծագեց իմ գլխում. <<Ես կթողնեմ ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ կա>>։

Ես սկսեցի գիտակցել, որ իմ կյանքը իմ ձեռքերում է։Ե ս կարող եմ այն դարձնել հիանալի և կարող եմ այն դարձնել ահավոր վատը:Ես կարող եմ լինել երախտապարտ: Պետք է լայն բացեմ աչքերս և հասկանամ, որ ինձ պետք է բնորոշի այն ինչ ես ունեմ: Իմ մի աչքը չի տեսնում, բայց չէ որ մյուսը տեսնում է։ Ես հաճախ եմ հիվանդանում,բայց հիանալի մազեր ունեմ:(Ծիծաղ)

(Ձայն դահլիճից) – Դա հաստատ:

Շնորհակալ եմ։Դուք, այս կողմում նստածներդ, ամենալավն եք:

(Ծիծաղ)

(Լիզին ծիծաղում է)

-Դուք կտրեցիք մտքիս թելը: Լավ…ինչի վրա էի կանգ առել:

-Մազերիդ (ձայներ դահլիճից)

-Մազերիս, մազերիս, իհարկե, շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ: Ես կարող եմ ընտրել կամ լինել երջանիկ, կամ հիասթափված իմ կյանքից, և շարունակել բողոքել այդ մասին։ Հետո ես մտածեցի, արդյոք ես թույլ կտամ մարդկանց, ովքեր ինձ հրեշ են անվանել բնորոշել ինձ։ Արդյոք ես թույլ կտամ մարդկանց, ովքեր ասում են «սպանեք նրան կրակով» բնորոշել ինձ։

Ոչ ես թույլ կտամ, որ իմ նպատակները, հաջողությունները և նվաճումները բնորոշեն ինձ, ոչ թե իմ արտաքին տեսքը, ոչ այն փաստը որ վատ տեսողություն ունեմ, ոչ այն փաստը, որ ես ունեմ մի համախտանիշ, որը ոչ ոք չգիտի։ Եվ ես ասացի ինքս ինձ, որ պետք է ագամ դուրս գալ սեփական մարմնից, բայց անել ցանկացած բան որն ինձ ավելի լավը կդարձնի։ Որովհետև ես կարծրում էի լավագույն տարբերակը վրեժ լուծելու մարդկանցից, ովքեր ինձ ձեռք էին առնում, ովքեր ինձ հրեշ ու տգեղ էին անվանում ավելի լավ դառնալն էր, և նրանց ցույց տալը. «Գիտե՞ք ինչ, ասեք ինձ այդ բացասական բաները, ես նրանց կշրջեմ և կօգտագործեմ որպես նպատակին հասնելու միջոց»։ Դա այն էր ինչ ես արեցի։ Ասացի ինքս ինձ, որ ուզում եմ դառնալ խոսնակ և ոգեշնչել մարդկանց, գրել գիրք, ավարտել քոլեջը, ունենալ սեփական ընտանիք և սեփական կարիերա։ Ութ տարի անց ես կանգնած եմ ձեր առջև, շարունակում եմ ոգեշնչել մարդկանց իմ ելույթներով։ Առաջին բանը որ ստացվեց ինձ մոտ։ Ես ցանկանում էի գրել գիրք, մի քանի շաբաթից ես կներկայացնեմ իմ երրորդ գրքի բնագիր տարբերակը։ Ես ցանկանում էի ավարտել քոլլեջը և ավարտեցի։ Ես «Հաղորդակցման հետազոտությունների» դիպլոմ եմ ստանում, Սան Մարկոսի Տեխասի պետական համալսարանից։ Եվ իմ երկրորդական առարկան անգլերենն է։ Ես իրոք փորձում էի օգտագործել սեփական կյանքը փորձը, որը չեն ունեցել իմ դասավանդողները։ Վերջապես ցանկանում էի ունենալ իմ սեփական ընտանիքը և իմ կարերիան։ Ընտանքիը դեռ առջևում է, իսկ ինչ վերաբերում է կարերիային,  կարծում եմ դա ինձ մոտ լավ է ստացվում, հաշվելով այն, որ երբ որոշեցի դառնալ ոգեշնչող խոսնակ, ես գնացի տուն, նստեցի իմ նոութբուքի առջև մտա գուգլ և գրեցի «Ինչպե՞ս լինել ոեշնչող խոսնակ»։ Ես կատակ չեմ անում։ Ես աշխատեցի իմ ամբողջ ուժով, մարդկանց ովքեր ինձ ասում էին, որ չեմ կարող դա անել, օգտագործեցի և նրանք ոգևորեցին ինձ։ Ես օգտագործեցի նրանց բացասական էներգիան։ Օգտագործեք այդ բացասական էներգիան, որը ունեք ձեր կյանքում և դարցեք ավելի լավը, որովհետև ես ձեզ հավաստիացնում եմ, դուք կհաղթեք։ Հիմա ես ուզում եմ ավարտել, նորից հարցնելով, թողնելով Ձեզ այս հարցի հետ «Ի՞նչն է բնորոշում Ձեզ»։ Բայց հիշեք քաջությունը սկսվում է հենց այստեղ։

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑